2019/02/22

کتاب فضاهای متریک (با طعم توپولوژی)

Metric Spaces With A Topolpgical Flavour این کتاب، اولین کتابی است که به عنوان اولین درس در زمینه‌ی فضاهای متریک می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. این کتاب در عین حال که با دیدگاهی توپولوژیکی به مبحث فضاهای متریک می‌نگرد با […]
2019/02/17

کتاب توپولوژی سیمپلکتیک و هومولوژی فلوئر

Symplectic Topology and Floer Homology کتاب توپولوژی سیمپلکتیک و هومولوژی فلوئر در دو جلد منتشر شده است. این کتاب منبعی بسیار جامع و مناسب برای دانشجویان و کسانی است که برای اولین بار این موضوع را مورد مطالعه قرار می […]
2019/02/05

کتاب توپولوژی عمومی STEPHEN WILLARD

در میان معرفی بهترین مرجع موجود برای توپولوژی عمومی، این کتاب مرجع مناسبی برای دانشجویان مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری می‌باشد. این کتاب شامل دو حوزه‌ی گسترده از توپولوژی است: توپولوژي پیوسته و توپولوژی هندسی. در بخش توپولوژی پیوسته […]
2018/12/13

کتاب توپولوژی مانکرز (Munkres / Topology)

Book:James R. Munkres/Topology/Second Edition کتاب توپولوژی Munkres ، مقدمه‌ای برای توپولوژی است که پوشش عمیق و جداگانه‌ای ازتوپولوژی عمومی و توپولوژی جبری  را ارائه می‌دهد. این کتاب شامل مثال ها وشکل‌های بسیاری است. در بحث توپولوژی عمومی این کتاب، به […]