2019/08/18

محیط، مساحت و حجم انواع اشکال هندسی

در این مقاله، مطالب جامعی در مورد محیط اشکال هندسی ( environment of Geometric shapes)، مساحت اشکال هندسی (Area of Geometric shapes) و حجم اشکال هندسی (Volume of geometric shapes) آورده شده است. در ابتدا، با مقدمه ای در مورد […]
2019/08/10

فرمول‌های کاربردی در مشتق گیری

در این مقاله، تمام فرمول های مشتق گیری (Derivative formulas) از توابع مختلف شامل مثلثاتی، نمایی و لگاریتمی، رادیکالی، قدرمطلق و جزء صحیح، هذلولوی و معکوس هذلولوی و… در قالب یک جدول گردآوری شده است. در بیشتر مسائل مهندسی، فیزیک […]
2019/08/09

فرمول های کاربردی در انتگرال گیری

در این مقاله، فهرستی از مهم ترین فرمول‌های انتگرال گیری (Integration formulas) معین و نامعین که کاربرد بیشتر دارند آورده شده است. این انتگرال‌ ها، شامل انتگرال‌های تابع نمایی و لگاریتمی، مثلثاتی، معکوس مثلثاتی، هذلولوی، معکوس هذلولوی، قدر مطلق، گویا […]
2019/08/03

مفهوم مشتق و کاربردهای آن

مشتق (Derivative) ایده‌ی اصلی حساب دیفرانسیل، بخش اول آنالیز ریاضی است که نرخ تغییرات تابع را نشان می‌دهد. مشتق نیز، نظیر انتگرال، از مسئله‌ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از منحنی ناشی شده‌است. تاریخچه‌ی مشتق مفهوم […]