کتاب حدهای آکرونال، کره های لورنتسی و قضیه‌ی شکافندگی